Asya

Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu konu Asya tarafından 1 sene önce açıldı ve Henüz Cevap Yok.
Asya
Asya
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 1 sene önce
Konu Sayısı: 5005
Yanıt Sayısı: 0
19 Mayıs 2021, 9:44

Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kara Gözlü
Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemiz av ve yaban hayvanlarının korunması, geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması için av kaynaklarımızı doğrudan kullanan avcı ve avcı adaylarının eğitilmesi ve başarılı olanlara belge verilmesi için açılacak kurs, seminer ve benzeri etkinlikler ile avcılık belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 – Bu Yönetmelik, ülke düzeyinde düzenlenecek avcı ve avcı adaylarının eğitimine dair kurs, seminer ve benzeri etkinliklerin planlama, programlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme ile avcılık belgesinin verilmesi usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
Madde 3 – Bu Yönetmelik, 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanlık : Çevre ve Orman Bakanlığını,
Genel Müdürlük : Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,
Millî Eğitim Müdürlüğü : İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerini,
İl Müdürlüğü : İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü,
Şube Müdürü : İl Müdürlüğünde yer alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürünü veya bu görevi yürüten Şube Müdürünü,
Başkanlık : İl Halk Eğitimi Başkanlıklarını,
Merkez : Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerini,
Kurs : Avcı ve avcı adayı kurslarını,
Kursiyer : Kursa katılan kişiyi,
Uzman ve Usta Öğretici : Düzenlenecek kurslarda eğitici olarak görev yapmak üzere 21 inci maddede sayılan özelliklere sahip kişilerden mülki amirlikçe yeterli görülen kişiyi,
Mühendislik : İllerde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliklerini,
Dernek : İl Konfederasyonlarını, bölge ve ülke düzeyinde örgütlü avcı derneklerini,
Gönüllü Kuruluş : Amacı av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi olan ve bu alanda faaliyet gösteren vakıf, dernek veya bunların oluşturduğu federasyon ve konfederasyon gibi sivil toplum örgütlerini,
Belge : Kursları başarı ile bitirenlere verilen kurs bitirme belgesini,
Avcılık Belgesi : Onsekiz yaşını doldurmuş, silah taşıma ehliyetine sahip 4915 sayılı Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Avcı Eğitim Kurslarının Açılması
Avcı Eğitim Kursu
Madde 5 – Eğitimli, bilinçli avcı yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav neticesinde sertifika vermek, avcılıkla ilgili eğitim ve öğretim yaptırmak üzere il müdürlüğü ve başkanlık, merkez işbirliğinde avcı eğitimi kursları düzenlenir. Ayrıca, 8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında Millî Eğitim Bakanlığından izin almak kaydı ile avcı eğitimi için özel kurslar da düzenlenebilir.
Şartların uygun olması halinde kurs, yaygın eğitim aracılığıyla da yapılabilir. Bununla ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
Kursların Planlanması
Madde 6 – İl müdürlüğü, faaliyet alanına giren il ve ilçelerdeki avcı dernekleri ve yaban hayatı ile ilgili mevcut gönüllü kuruluşlar ile işbirliği içerisinde, avcı potansiyelini ve özel avcı eğitim kurslarını dikkate alarak kursları planlar.
Kurslarla ilgili duyurular il müdürlüğü ve dernekler tarafından yapıldığı gibi merkez müdürlüklerince de yapılır.

Kursların Açılması
Madde 7 – Kurslar en az otuz kişilik katılımın tamamlanmasıyla açılır. Çevre şartları, zorunlu haller, imkanlar, fiziki şartlar ve benzeri hususlar dikkate alınarak bu sayı yirmibeş kişiye kadar indirilebilir. Bir sınıftaki toplam kursiyer sayısı kırk kişiyi aşamaz.
İl müdürlükleri, mühendislikler ve dernekler tarafından yapılan aday kursiyer kayıtları tamamlandıktan sonra liste hâlinde merkezlere ulaştırılır. Merkezler, kursiyer listesi, eğiticiler ve niteliklerine dair liste ile kurs programını mülki amirliklere sunmak suretiyle öğretime başlama izni alır. Öğretime başlama izninden sonra kurslar başlatılır. Özel avcı eğitim kurslarında görev alacak eğiticiler veya usta eğiticiler için mülki amirlikten onay alınır.
Özel Kurs Açma
Madde 8 – Özel avcı eğitimi kursu açmak isteyen, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişilere, Millî Eğitim Bakanlığınca kurs açma izni verilir. Bununla ilgili iş ve işlemler 625 sayılı Kanun hükümlerine göre gerçekleştirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurslara Başvuru, Kayıt, Kabul ve Devam İşlemleri
Kurslara Başvuru
Madde 9 – Avcı eğitim kursuna katılacak adaylarda;
a) Onsekiz yaşını doldurmuş olmak,
b) En az II nci kademe eğitimi başarı belgesine sahip olmak, şartları aranır.
Kursiyer, ikamet ettiği yer dışında açılan kurslara da başvurabilir.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Madde 10 – Kurslara başvuruda bulunan;
a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylardan;
1) Dört adet vesikalık fotoğraf,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
4) Öğrenim belgesi,
5) İkametgâh belgesi,
b) 11/2/1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesi kapsamında saklı tutulan haklarının kullanımına ilişkin belge sahibi kişilerden;
1) Dört adet vesikalık fotoğraf,
2) Kimlik belgesi sureti,
3) Öğrenim belgesinin Türkçe tercümeli noter onaylı örneği,
4) Türkiye’deki ikamet yeri ile ilgili ikametgah belgesi,
5) 403 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi kapsamında saklı tutulan haklarının kullanımına ilişkin belge,
c) Batı Trakyalı Türklerden;
1) Dört adet vesikalık fotoğraf,
2) Kimlik belgesi sureti,
3) Öğrenim belgesinin Türkçe tercümeli noter onaylı örneği,
4) Emniyet makamlarından alınacak ikamet tezkeresi,
5) Türklük belgesi,
d) Yabancı uyruklu adaylardan;
Mütekabiliyet esasları çerçevesinde uyruğundaki ülkesinden aldığı avcılık belgesi Türkiye’de geçerli olmayan veya ilk defa avcılık belgesi alacak olan yabancı uyruklu adaylardan;
1) Dört adet vesikalık fotoğraf,
2) Pasaportunun noter tasdikli Türkçe tercümesi,
3 Türkiye’de ikamet iznine dair belge,
4) Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
5) Sağlık raporu, istenir.
Başvuruların Kabulü
Madde 11 – Kursiyer adayları, bir dilekçe ve ekinde bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde sayılan belgelerle birlikte, kursun açılacağı yerin il müdürlüğü, mühendislik, merkez müdürlüğüne ve başkanlığa veya özel avcı eğitimi kursuna başvuruda bulunur. Dilekçe ve ekleri, ilgili birimler tarafından incelendikten sonra evrakı tamamlanmış olan adayların kayıtları yapılır.
Kursa Devam
Madde 12 – Kurslara devam zorunludur. Kurs süresinin beşte biri kadar devamsızlık gösterenlerin kaydı silinir. Her ders için yoklama yapılması zorunludur. Derslerin bir bölü ikisine devam etmeyenlere devamsızlık işlemi yapılır.
Disiplin
Madde 13 – Kursa geç kalmayı alışkanlık haline getiren, eğitim ve öğretimi aksatan, kursun normal düzenini bozan kursiyerler yazılı olarak ikaz edilir. Yapılan ikazlara rağmen bu tutum ve davranışlarında ısrar edenlerin kayıtları silinir. Kurstan herhangi bir sebepten dolayı ayrılanların veya kaydı silinenlerin evrakı istekleri halinde iade edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurslarda Eğitim, Öğretim ve Programlar
Kurslarda Eğitim-Öğretim
Madde 14 – Kurslarda eğitim-öğretim, teorik ve uygulamalı olarak iki bölümde yapılır. Teorik dersler tamamlandıktan sonra uygulamalı eğitime başlanır.
Kurs Programları
Madde 15 – Kurslarla ilgili eğitim programları Genel Müdürlük ile Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü konu uzmanları tarafından birlikte hazırlanır. Millî Eğitim Bakanlığının onayından sonra uygulamaya konulur.
Programda Değişiklik ve Uyarlama
Madde 16 – Program süresi, konusu ve dersler üzerindeki değişiklikler veya uyarlamalar Genel Müdürlük tarafından Millî Eğitim Bakanlığına önerilir. Öneri üzerinde değerlendirme yapıldıktan sonra gerekli onay alınarak, değişiklik veya uyarlama gerçekleştirilir.
Haftalık Ders Saati
Madde 17 – Haftalık kurs programı merkezin şartları, imkanları, kursiyerlerin katılım durumları ve benzeri hususlar dikkate alınmak suretiyle haftada en az onbeş en fazla yirmi saat olmak üzere hazırlanır ve uygulanır. Zorunlu hallerde mülki amirliklerin onayı alınmak suretiyle haftalık ders saatlerinde değişiklik yapılabilir.
Çalışma Saatleri
Madde 18 – Kurslar, kursiyerlerin talep ve ihtiyacına, çevre şartları, imkanlar ve kursa katılacakların özelliklerine göre cumartesi ve pazar günleri de dahil olmak üzere günün yedi ile yirmidört saatleri arasında düzenlenir.
Ders Saati Süresi
Madde 19 – Bir ders saati süresi kırk, iki ders saati arasındaki dinlenme süresi on dakikadır. Teorik derslerin uygulamalı konuları iki ders saati birleştirilerek blok ders halinde yapılabilir. Atış eğitimi dersinin üç saati birleştirilerek blok ders halinde yapılabilir.
Ders Notları
Madde 20 – Derslerde kurs programına uygun olarak hazırlanan yayınlar kullanılır. Yayınların basımı ve satış işlemleri, il müdürlüklerine bağlı döner sermaye saymanlıkları tarafından yürütülür.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Uzman ve Usta Öğreticiler, Nitelikleri ve Görevlendirilmeler
Uzman ve Usta Öğreticilerde Aranacak Şartlar
Madde 21 – Kursta eğitici olarak görev yapacak uzman ve usta öğreticiler;
a) Yörede konuyla ilgili üniversite öğretim elemanları,
b) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda görev yapıp, avcı eğitimi programındaki derslere uygun branş öğretmenleri ve diğer personel,
c) İl müdürlüğü personelinden konularında uzman olanlar,
d) Ekoloji dersi için, üniversitelerin orman ve ziraat fakülteleri ile üniversitelerin biyoloji bölümünü bitirenler,
e) İlk yardım derslerine üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültesi mezunu olanlar, bulunmadığı takdirde ilkyardım dersi verme konusunda yetki belgesi sahibi olanlar,
f) Mevzuat dersi için, üniversitelerin hukuk fakültesi mezunları ve Genel Müdürlükten izin alınmak kaydıyla av ve yaban hayatı konusunda çalışan teknik elemanlar,
g) Av ve yaban hayatı ile ilgili faaliyette bulunan dernek ve gönüllü kuruluşların üyeleri, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı lisanslı atıcılar ile resmî ve serbest olarak çalışıp, kurs programındaki derslere uygun branşlarda öğreticilik yapabileceklerini belgelendiren en az lise mezunu kişiler, arasından seçilir.
Kurs ve Ders Ücretleri
Madde 22 – Kursa katılacak kursiyerler, kurs katılım payı olarak kursun açıldığı il müdürlüğünün döner sermaye hesabına elli Yeni Türk Lirası veya elli milyon Türk Lirası yatırmak zorundadır. Bu katılım payı her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır. Kursta görev alacak uzman ve usta öğreticilerin ders ücretleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesi çerçevesinde ödenir. Ödemeler yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, il müdürlükleri bünyesinde bulunan döner sermaye saymanlıklarınca, döner sermaye bütçesinin ilgili faslından yapılır.
625 sayılı Kanun kapsamında açılan kurslar hariç, yaygın eğitim kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı yerlerde ve halk eğitim merkezleri ile mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenecek kurslarda görevlendirilecek uzman ve usta öğreticilerin ücretle okutacakları ders saatlerinin sayısı, aranacak nitelikler ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, 657 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi çerçevesinde belirlenir.
Kurs ve Usta Öğreticilerin Giderleri
Madde 23 – Kurslarda il ve ilçe dışından görevlendirilecek uzman ve usta öğreticilere, kursa katıldıkları süreler dikkate alınarak yapılacak yolluk ve yevmiye giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile yılı Bütçe Kanununa ekli H cetveli hükümleri çerçevesinde yapılır ve bu ödemeler Bakanlıkça karşılanır.
Kurslarda Kullanılacak Araç Gereçler
Madde 24 – Avcı eğitim kurslarında; slayt makinesi veya projeksiyon cihazı, yazı tahtası, VCD veya DVD oynatıcı, televizyon, pusula ve harita ile ihtiyaç duyulacak diğer araç ve gereçler hazır bulundurulur. Eğitim ortamı merkezler tarafından sağlanır. Merkezlerde bulunmayan araç ve gereçler il müdürlükleri ile diğer kurum ve kuruluşlardan temin edilir. Kurslarda ihtiyaç duyulacak avcılıkla ilgili kitap, broşür ve benzeri eğitim materyali ise il müdürlüğünce sağlanır.

Konuya Bir Cevap Yazın

  • 14 Kayıtlı Üye
  • 66282 Konu
  • 157 Cevap
  • Son Üye: aile