Asya

Balıkçılık] Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ

Bu konu Asya tarafından 2 sene önce açıldı ve Henüz Cevap Yok.
Asya
Asya
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 2 sene önce
Konu Sayısı: 5005
Yanıt Sayısı: 0
19 Mayıs 2021, 9:45

Balıkçılık] Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ

Hayat…
Balıkçılık] Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ

2/2 NUMARALI AMATÖR (SPORTİF) AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ
AVCILIĞINI DÜZENLEYEN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2008/49)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; denizlerimizde ve içsularımızdaki doğal yaşam alanlarının korunması, buralarda bulunan su ürünleri kaynaklarımızdan amatörce yararlanılması, sorumlu ve sürdürülebilir avcılık için, amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
(2) Bu Tebliğ; 1/9/2008 – 31/8/2019 tarihleri arasında amatör (sportif) amaçlı su ürünleri avcılığında uygulanacak yasak, sınırlama ve yükümlülükleri düzenler.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Genel tanımlar
a) Amatör balıkçı: Amatör balıkçılık etkinliğinde bulunan gerçek kişiyi,

b) Amatör balıkçılık: Sadece rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, avlanılan ürünün satılmadığı balıkçılık etkinliğini,

c) Amatör balık avı yarışması: Amatör balıkçılar arasında, amatör balıkçılığı özendirmek ve geliştirmek amacıyla düzenlenen ve bu Tebliğde anılan kurallara uygun olarak ödüllü ya da ödülsüz olarak yapılan balık avlama yarışmasını,

ç) Amatör balıkçılık turizmi: Yerli ve yabancı amatör balıkçıların tebliğde belirlenen kurallara uymak kaydıyla katıldıkları amatör balıkçılık amaçlı turizm etkinliğini,

d) Amatör sualtı avcısı: Gün doğumundan gün batımına kadarki sürede tebliğce ve güvenlik nedeni ile yasaklanmamış karasularımızda, kendi nefesi dışında ek bir hava kaynağı kullanmadan dalarak su altı tüfeği ve yardımcı ekipmanla su ürünleri avcılığı yapan kişiyi,

e) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,

f) Balık boyu (Toplam boy): Ağzı kapalı iken balığın alt çenesinin ön ucu ile kuyruk yüzgecinin arasındaki ölçülebilen en uzun mesafeyi,

[URL="http://www.balikdostlari.com/"][IMG]http://img174.imageshack.us/img174/1548/n6ni7yzuflsze4s3j6oaij7.jpgdolunay [/URL]

g) Boy limiti: Balık türlerinin nesillerini devam ettirebilmeleri için bir balığın en az 1 kere yavru vermiş olarak kabul edildiği en küçük yasal avlanma boyunu,

ğ) Günlük limit: Adet ya da kg cinsinden her amatör balıkçının yasal metotlarla avlanarak beraberinde götürebileceği en fazla balık miktarını,

h) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları: Amatör balıkçılık yapan kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek ve geliştirmek üzere kurdukları tüzel kişilikleri,

ı) İstihsal yerleri: Su ürünlerinin yetiştirildiği veya doğal olarak ürediği, avlanma, üretim, yetiştirme ve istihsal yapılmak üzere içinde veya üzerinde herhangi bir istihsal vasıtasının veya tesisinin kurulabildiği, kullanılabildiği su sahalarını,

i) İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğünü,

j) İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüğünü,

k) Ormaniçi su: 31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesinde tanımlanan orman rejimine dahil Devlet eliyle işletilen veya korunan alanlar içinde kalan dere, tabii göl ve su ürünleri üretimi veya su biriktirme amacı ile tesis edilen göletleri,

l) Sportif balıkçılık: Tebliğe uygun, spor amacıyla, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, sportif balık avcılığı federasyonlarının bulunduğu ülkelerde bu federasyonlarca konulan belli kurallara dayalı[URL="http://www.balikdostlari.com/"], [/URL]yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel balık avcılığı etkinliğini,

m) Sportif balık avı yarışması: Sportif balık avcılığı federasyonlarının bulunduğu ülkelerde tebliğ kurallarına ek olarak bu federasyonlarca konulan belli kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel ya da takımlar arasındaki müsabaka esasına dayalı ödüllü balık avcılığı etkinliğini,

n) Su ürünleri: Denizler, içsular ve suni olarak yapılmış havuz, baraj, depolama, gölet, dalyan ve çiftlik gibi tesislerde tabii veya suni olarak istihsal edilen, yetiştirilen su bitkileri, balıklar, süngerler, yumuşakçalar, memeliler, sürüngenler, kabuklular gibi canlılarla, bunlardan imal edilen ürünleri,

o) Zaman yasağı: İki tarih aralığı şeklinde verilen zaman yasaklarında, belirtilen tarihler, yapılan düzenlemeye dahil olup, düzenlemelerde belirtilen aylar, tebliğin geçerli olduğu yıllara ait aylardır. Yapılan düzenlemenin geçerli olduğu dönemi,
ifade eder.

(2) Araç, gereç ve yöntem tanımları.

a) Balık ağı: Balık avında kullanılan değişik ağ gözü açıklığına sahip her türlü ağı,

b) Balık yemi: Amatör balıkçılıkta kullanılan her türlü canlı veya cansız, doğal veya yapay yemleri,

c) Beden: Oltanın ucuna genellikle bir fırdöndü vasıtası ile bağlanan ve kalınlığı oltanın kalınlığına eşit ya da daha az olan olta ipi parçasını,

ç) Çapari: Beden, kasa, köstek, köstekler ucunda iğne ve iğneye bağlanmış kanatlı hayvanların kuyruk[URL="http://www.balikdostlari.com/"], [/URL]kanat veya göğüs tüylerinden veya aynı amaçlı sentetik materyalin bir parça ve/veya tutamından meydana gelen yemsiz ya da yemli olarak kullanılan çok iğneli takımı,

d) Doğal yem: Doğadan elde edildiği şekliyle kullanılan, herhangi bir rafinasyon işleminden geçirilmemiş ya da fabrikasyon olarak işlenmemiş canlı veya cansız organik yemleri,

e) Köstek: Bedene iğnenin bağlanmasını sağlayan, kalınlığı beden kalınlığından daha az olan, bir ucu bedene, diğer ucu olta iğnesine bağlı olta ipi parçasını,

f) Küspeli olta: Ayçiçeği, mısır gibi bitkilerin posalarının preslenip kurutulması sonucu elde edilen küspenin çok sayıda iğne ile donatılması ile elde edilen av aracını,

g) Mamul doğal yem: Fabrikasyon, rafinasyon gibi yöntemlerle işlenip balık avı için kullanıma hazır halde sunulan cansız organik yemleri,
ğ) Olta: Mantara, kasnağa veya makaraya sarılı[URL="http://www.balikdostlari.com/"],[/URL] olta takımının elde bulundurulan kısmını,

h) Misina: Sentetik materyalden yapılan tek başına av kabiliyeti bulunmayan olta ipi türünü,

ı) Olta ipi: Sentetik, doğal veya metal, tek ya da çok lifli, veya çeşitli tekniklerle örülerek imal edilmiş, bir ucu mantara, kasnağa veya olta makinesine (makaraya) sarılı diğer ucu bedene bağlı olmak suretiyle olta takımı hazırlanmasında kullanılan tek başına avlama kabiliyeti olmayan materyali,

i) Olta takımı: Olta ipi, beden, köstek ve iğneyi bir arada bulunduran avlanma kabiliyeti olan vasıtayı,

j) Parakete (paragat, barigat, barikat): Suyun içinde asılı veya dibe uzanmış, serili olarak duracak şekilde düzenlenmiş, bir beden üzerinde çok sayıda kösteğe bağlı iğne taşıyan balık avcılığı aracını,

k) Pinter: Balık ve diğer su ürünlerinin avlanmasında veya yakalanmasında kullanılan kasnak ve ağlardan yapılmış tuzakları,

l) Sualtı tüfeği: Su altında balık avında kullanılan lastik veya metal yaylı, gaz veya hava basınçlı tüfekleri,

m) Tırıvırı-Paraşüt: Bir olta ipi ucuna bağlı olarak kullanılan, çeşitli ebattaki misina ağ parçalarından imal edilmiş ve misinadan yapılmış olması nedeniyle kolayca kopup yıllarca suda kalabilen, bu özelliği nedeniyle doğal yaşama büyük tehdit oluşturduğu için kullanılması kesinlikle yasak olan, olta ile atılabilen her türlü ağ parçasının genel adını,

n) Yapay yem: Tüy ve iplikten yapılan sinekler, bir veya daha çok uçlu iğne ile donatılmış yumuşak plastik yemler, muhtelif kaşıklar, döner kanatlı yemler gibi çeşitli şekillerde ve renkteki yemleri, (Her bir yapay yem, üzerindeki tüm donanımlarıyla 1 olta iğnesi eşdeğeri olarak değerlendirilir)

o) Yemlik uzatma ağı: Uzunluğu en fazla 3 metre, yüksekliği en fazla 1 metre, göz açıklığı en fazla 28 milimetre olan, sadece canlı yem yakalanması amacı ile kullanılan fanyasız uzatma ağını,

ö) Zıpkın: Bir gönder ucuna yerleştirilmiş, bir veya birden fazla sivri uca ve balığın kurtulmasını engelleyen damaklı düzeneğe sahip[URL="http://www.balikdostlari.com/"],[/URL] yakalanan büyük balıkların son mukavemetini kırma ve sandala alma işlerinde de kullanılan balık avlama aracını,
ifade eder.

(3) Türler ile ilgili tanımlar.

a) İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balık: İçsularımızda ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza zarar verebilme potansiyeline sahip balıkları,

b) İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balık: İçsularımızda ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza ciddi zararlar verebilen balıkları,

c) Yemlik balık: Amatör avcılıkta yemlik balık olarak kullanılmak üzere yakalanarak bu amaçla kullanılabilecek balıkları
05.11.2008 Tarih ve 27045 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2/2 NUMARALI AMATÖR (SPORTİF) AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI DÜZENLEYEN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/61) ile değiştirilmiş hali
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Amatör Balıkçılık Yapılması

Türk vatandaşlarının amatör balıkçılık yapmaları

MADDE 4 – (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu Tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler. Bu kişilere müracaatları halinde, veriliş tarihinden itibaren dört yıl geçerli olmak üzere, il ve ilçe müdürlüklerince Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu değildir.

(2) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları, üyelerinin belge alma işlemini topluca yaptırabilirler.

(3) Amatör Balıkçı Belgesi aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir.

Şekil 1 – Amatör balıkçı belgesi:

[URL="http://www.balikdostlari.com/"][IMG]http://img508.imageshack.us/img508/4333/rqfqgi3df2c2zhylb7odb6.jpgdolunay[/URL]

Türkiye’de yabancı uyruklu kişilerin amatör balıkçılık yapmaları

MADDE 5 – (1) Ülkemizde devamlı olarak ikamet eden, resmi misafir veya geçici olarak görevli bulunan yabancı uyruklular Misafir Amatör Balıkçı Belgesi ile avlanabilirler[URL="http://www.balikdostlari.com/"].[/URL] Bu kişilere durumlarını belgelemek kaydıyla 150 YTL bedel ile il müdürlüklerince iki yıl süre ile geçerli olmak üzere Misafir Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Misafir Amatör Balıkçı Belgesi aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir.

Şekil 2 – Misafir amatör balıkçı belgesi

[URL="http://www.balikdostlari.com/"][IMG]http://img174.imageshack.us/img174/6158/y9owle40aibkogyz1vuxsn5.jpgdolunay[/URL]

(2) a) İçsularımızda veya denizlerimizde tekne ile avlanmak isteyen yabancı amatör balıkçılar[URL="http://www.balikdostlari.com/"], [/URL]amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar vasıtasıyla ve avlanma pulu almak suretiyle avlanabilirler.

b) Yabancı turist amatör balıkçılar; herhangi bir izin, belge veya avlanma pulu almaksızın; amatör balık avcılığı derneklerinin sportif balık avcılığı yarışmaları kapsamında ya da denizlerimizde sadece karadan olmak ve Tebliğde geçen kurallara uymak kaydı ile avlanabilirler.

Amatör balıkçılık turizm izni

MADDE 6 – (1) Amatör balıkçılık turizmi faaliyetinde bulunacak olan vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere, alındığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olmak üzere il müdürlüklerince amatör balıkçılık turizm izni verilir. Bu belge sahibi gerçek ya da tüzel kişiler, avlandırdıkları amatör balık avcılarının Tebliğde belirtilen kurallara uygun olarak avlanmasından sorumludur. Tebliğ ile belirlenen kurallara aykırı olarak balık avlatan, avlanmasına engel olacak tedbirleri almayanların belgesine el konularak iptal edilir. 2 (iki) yıl süre ile yeni belge verilmez.

(2) Amatör Balıkçılık Turizm İzni aşağıda belirtilen forma uygun olarak düzenlenir:

Şekil 3 – Amatör balıkçılık turizm izni belgesi

[URL="http://www.balikdostlari.com/"][IMG]http://img512.imageshack.us/img512/1066/2racchdmtm5ulwc0xgqt8.jpgdolunay[/URL]

Avlanma pulu
MADDE 7 –
(1) Amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar, il veya ilçe müdürlüklerinden[URL="http://www.balikdostlari.com/"],[/URL] her balık avı partisine katılacak her bir yabancı amatör balık avcısı için 15 YTL karşılığında avlanma pulu almak zorundadırlar.
(2) Avlanma pulu verildiği günden itibaren 3 gün için geçerlidir.
(3) Avlanma pulu aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir:

Şekil 4 – Avlanma pulu

[URL="http://www.balikdostlari.com/"][IMG]http://img523.imageshack.us/img523/9846/gtqr2at97gceuxvwktc7mm0.jpgdolunay[/URL]

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Türlere İlişkin Yasak ve Sınırlamalar

İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıklar

MADDE 8 – (1) Çizelge-1’de yer alan içsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıkların kontrolsüz ve izinsiz olarak canlı nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır.

Çizelge 1 – İçsularımızdaki Ekolojik Açıdan Potansiyel Sakıncalı Balıklar

[URL="http://www.balikdostlari.com/"][IMG]http://img526.imageshack.us/img526/9638/tm4dzfj2j43jo3oca06cn6.jpgdolunay[/URL]

İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar

MADDE 9 – (1) Çizelge-2’de yer alan içsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel zararlı balıkların görüldüğü sular derhal Bakanlığın en yakın il veya ilçe müdürlüklerine bildirilmelidir. Bu grup balıklar için boy ve sayı limiti yoktur. Kapalı sezon bulunmamaktadır[URL="http://www.balikdostlari.com/"]. [/URL]Bu balıkların canlı yem olarak kullanılması, bir yerden başka bir yere bu amaçlı nakli yasaktır.

Çizelge 2 – İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar

[URL="http://www.balikdostlari.com/"][IMG]http://www.balikdostlari.com/forum/images/statusicon/wol_error.gifdolunayOrjinal Boyutunda Açmak İçin ( 773×267 ve %3$sKB ) Buraya Tıklayın [IMG]http://www.marasforum.com/images/statusicon/wol_error.gifdolunayOrjinal Boyutunda Açmak İçin ( 773×267 ve %3$sKB ) Buraya Tıklayın[IMG]http://img53.imageshack.us/img53/9999/shwmjakqvy8ykm73ua98er6.jpgdolunay[/URL]

Yemlik balıklar

MADDE 10 – (1) Çizelge-3’de yer alan yemeklik balıkların, amatör avcılıkta yemlik balık ağı ile avlanmaları serbesttir.

[URL="http://www.balikdostlari.com/"][IMG]http://img139.imageshack.us/img139/6531/wx7rdt5xjr5fptjqz75sex7.jpgdolunay[/URL]

(2) Bir amatör balıkçı livar ya da canlı yem kovası içerisinde, çizelgede yer alan türlerden, en fazla 30 adet yemlik balık bulundurulabilir.
(3) Ekolojik açıdan zararlı ya da potansiyel zararlı balık türleri canlı yem olarak kullanılamaz.
(4) Yemlik balıklar, avlanması hedeflenen türün avcılığının serbest olduğu dönemde avlanabilirler.
(5) Yemlik balık boyu azami 12 cm olup, bundan büyük boylar, avlanabilir balık sınıfında değerlendirilir.
(6) Yasal sayı ve boy sınırlamaları dâhilindeki deniz ve tatlı su balıkları yem amacı ile kullanılabilir.
(7) Yemlik balıkların canlı olarak nakli yasaktır.

Avlanması yasak olan türler

MADDE 11 – (1) Çizelge-4’ de yer alan türlerin, denizlerde ve içsularda avlanmaları, tamamen yasaktır.

Çizelge 4 – Avlanması tamamen yasak olan türler

[URL="http://www.balikdostlari.com/"][IMG]http://img523.imageshack.us/img523/3210/ml7sgne2jgck2ocmxn4lb6.jpgdolunay[/URL]

İçsularda avlanabilecek türler ve zamanlar

MADDE 12 –

(1) Çizelge-5’de avlanabilir asgari boy ve günlük avlanabilecek miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanmaları yasaktır.

Çizelge 5 – İçsu balıkları

[URL="http://www.balikdostlari.com/"][IMG]http://www.balikdostlari.com/forum/images/statusicon/wol_error.gifdolunayOrjinal Boyutunda Açmak İçin ( 665×254 ve %3$sKB ) Buraya Tıklayın [IMG]http://www.marasforum.com/images/statusicon/wol_error.gifdolunayOrjinal Boyutunda Açmak İçin ( 665×254 ve %3$sKB ) Buraya Tıklayın[IMG]http://img210.imageshack.us/img210/5551/trypv01880icrsuzvzhlmc4.jpgdolunay[/URL]

(1) % 5 küçük boylara izin verilir.
(2) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz. Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez. Adet miktarı her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık sayısıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık adeti 10’u geçemez[URL="http://www.balikdostlari.com/"]. [/URL]Adet ve Kg sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumunda ise, adet sınırlamasına tabi türün avlanabileceği adetten az olması halinde, avlanılan tüm balıklar için kg sınırlaması esas alınır.

(2) Çizelge-6’da belirtilen türlerin, belirtilen bölge veya illerde belirtilen dönemlerde avlanmaları yasaktır.

Çizelge 6 – İçsularda zaman yasakları

[URL="http://www.balikdostlari.com/"][IMG]http://www.balikdostlari.com/forum/images/statusicon/wol_error.gifdolunayOrjinal Boyutunda Açmak İçin ( 754×500 ve %3$sKB ) Buraya Tıklayın [IMG]http://www.marasforum.com/images/statusicon/wol_error.gifdolunayOrjinal Boyutunda Açmak İçin ( 754×500 ve %3$sKB ) Buraya Tıklayın[IMG]http://img362.imageshack.us/img362/9005/isulardayasaknb0.jpgdolunay[/URL]

Denizlerde avlanabilecek türler

MADDE 13 – (1) Denizlerde amatör balıkçılar tarafından avlanabilecek bazı türlere ilişkin bilgiler Çizelge-7’de yer almaktadır.

Çizelge 7 – Denizlerde avlanabilecek türler:

[URL="http://www.balikdostlari.com/"][IMG]http://img518.imageshack.us/img518/7584/vkh0hbvtm782olrbxs3szm8.jpgdolunay[/URL]

05.11.2008 Tarih ve 27045 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2/2 NUMARALI AMATÖR (SPORTİF) AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI DÜZENLEYEN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/61) ile değiştirilmiş hali

(1) % 5 küçük boylara izin verilir.
(2) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz. Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez[URL="http://www.balikdostlari.com/"].[/URL] Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dahilinde kabul edilir. Adet miktarı her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık sayısıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık adeti 3’ü geçemez. Adet ve Kg sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumunda ise, adet sınırlamasına tabi türün avlanabileceği adetten az olması halinde, avlanılan tüm balıklar için kg sınırlaması esas alınır.

Konuya Bir Cevap Yazın

  • 14 Kayıtlı Üye
  • 66282 Konu
  • 177 Cevap
  • Son Üye: aile