Asya

Türkiye Avcılık Ve Yaban Hayatı Sempozyumu

Bu konu Asya tarafından 2 sene önce açıldı ve Henüz Cevap Yok.
Asya
Asya
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 2 sene önce
Konu Sayısı: 5005
Yanıt Sayısı: 0
19 Mayıs 2021, 9:45

Türkiye Avcılık Ve Yaban Hayatı Sempozyumu

Kara Gözlü
Türkiye Avcılık Ve Yaban Hayatı Sempozyumu

1. TÜRKİYE AVCILIK VE YABAN HAYATI SEMPOZYUMU
SONUÇ BİLDİRGESİ
1. Türkiye Avcılık ve Yaban Hayatı Sempozyumu, 17-20 Nisan tarihleri arasında Antalya-Side’de;
· Yaban Hayatı Yönetimi ve Koruma,
· Yaban Hayatının Korunması, Denetimi, Yasadışı ve Yasal Avcılık,
· Ülkemizde Habitat Kayıplarının Av ve Yaban Hayatına Etkileri,
· Dünyada ve Ülkemizde Habitat Geliştirme Çalışmaları ,
· Doğaya Av Hayvanı Yerleştirme Faaliyetleri; Önemi ve Sonuçları,
· Av Hayvanları Stok Tespitinin (Envanter) Önemi ve İşlevi,
· Av ve Yaban Hayatı Mevzuatı, Merkez Av Komisyonu İşleyişi, Türkiye Avcılık ve Yaban Hayatı Örgütlenme Modeli
başlıklarını ele almak üzere toplanmış ve Sempozyumda yüzbinlerce kişilik bir Avcı Topluluğu temsil edilmiştir.
Sempozyum, ülkemizin avcılığının ve yaban hayatının içerisinde bulunduğu ağır sorunların ancak ve ancak, geniş perspektifli, konuları temelinden ele alan, av ve yaban hayatı sistemini bilimsel bakış ve kabullenişlerin ışığında bir bütün olarak algılayan ve sistemin her bir parçasının çözüme dâhil edilmesi yoluyla ve radikal müdahalelerle çözümlenebileceği bilinci ile yapılmıştır.
Sempozyumda üzerinde fikir birliğine varılarak alınan kararlar aşağıdadır:
MADDE 1:
Günümüzde, Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermekte olan ve 30 merkez ve 200 Türkiye teşkilatıyla bir Genel Müdürlük görevi ifa etmeye çalışan Av ve Yaban Hayatı Dairesi’nin, av ve yaban hayatının yönetimi konusunda bugünkü yapısı itibarıyla yetersiz olduğu açıktır.
Av ve Yaban Hayatı Yönetimi, bir kaynak yönetimidir. Sempozyum katılımcıları, Av ve Yaban Hayatı Yönetimi’nin bir orman işletmeciliği faaliyeti olarak algılanarak Orman Genel Müdürlüğüne bağlanması düşüncesine kesinlikle karşıdır.
Bu nedenle, ülkemizin av ve yaban hayatının, sürdürülebilir, çağdaş, bilimsel, akılcı ve tüm taraflara yararlı olacak şekilde yönetilebilmesi için, teşkilat kanunu ile birlikte bir AV VE YABAN HAYATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (AYHGM) kurulmalı ve bir Kamu Tüzel Kişiliği oluşturulmalıdır. Bu sayede kurulan AYHGM’nin mülk edinme, kaynak sahibi olma, personel istihdam edebilme, ödenek elde etme hakkı sağlanmalıdır.
MADDE 2.
1. AYHGM bünyesinde, koruma-yararlanma prensibine uygun olarak Avcılık ve Yaban Hayatı konuları, birbirinden ayrı tutulmalı ancak avcılık ve yaban hayatı birimlerinin organik ilişkileri korunarak etkin bir koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışması sağlanmalıdır.
2. AYHGM şube müdürlükleri, av hayvanı türü veya familya bazında örgütlenmelidir. Örneğin Memeli Av Hayvanları, Avlanılan Su Kuşları, Avlanılan Göçmen Kuşlar gibi şube müdürlükleri oluşturulmalıdır.

3. AYHGM merkezinde av envanteri ve planlamasını yapacak Av Planlaması Gurupları oluşturulmalıdır. Bu gruplarca kaynak envanterleri gerçekleştirilmelidir.
4. AYHGM’ce 10 yıllık Ulusal Avlanma ve Yaban Hayatı Planı yapılmalıdır.
5. AYHGM’ce Bölgesel Avlanma ve Yaban Hayatı Planı yapılmalıdır.
6. AYHGM’ce Avlanma ve Yaban Hayatı Yıllık Planı ve Avlanma Faal Planı yapılmalıdır.
7. AYHGM’ce Ulusal Av ve Yaban Hayatı Veri Tabanı oluşturulmalıdır.
8. AYHGM Merkezinde Av-Yaban Hayatı Döner Sermayesi oluşturulmalıdır. Ülke genelinde toplanacak avlanma bedeli pullarının tahsilâtı, av turizmi, kaçak avcılıkta yakalanan araç ve gereçlerin satış bedelleri, av malzemeleri satışlarından elde edilecek verginin etkinliği artılarak, oluşacak finansman kaynağı ile AYHGM ihtiyaç duyduğu parasal olanağa kavuşturulmalı ve bu güne kadar yeterince yerine getiremediği çalışmaları yapabilmesine olanak sağlanmalıdır
9. AYHGM’de 4 Yıllık Lisans Programlarından Mezun (Bkz: Madde 4), "Av-Yaban Hayatı Yöneticileri" istihdam edilmelidir. Ayrıca Yaban Hayatı Yöneticisinin emrinde yeteri kadar, Meslek Yüksekokulu Av Yaban Hayatı Programı mezunu Av-Yaban Hayatı Teknikerleri işlendirilmelidir.
10. AYHGM bünyesinde, Yaban Hayatı Üretim Merkezlerinin sayısına göre belirlenecek Av-Yaban Hayatı Üretim Şeflikleri kurulmalıdır.
11. AYHGM bünyesinde Av-Yaban Hayatı Araştırma Müdürlükleri kurularak, av ve yaban hayatı ile ilgili bölgesel ve türe veya familyaya dayalı çalışmalara başlanmalıdır.
12. AYHGM bünyesinde Av-Yaban Hayatı denetimlerini etkin şekilde yapabilecek, av ve yaban hayatı denetimi konusunda mesleki eğitim almış, yeterli sayıda personele ve teçhizata sahip Denetim ve Kontrol Birimleri kurulmalıdır.
MADDE 3.
Sempozyumda Merkez Av Komisyonunun av-yaban hayatının yönetimindeki yeri, hukuki yapısı ve işleyişi ele alınmış ancak sonuç bildirgesine yansıyacak değerlendirmelere varılamamıştır. Av-Yaban Hayatının yönetiminde Merkez Av Komisyonunun yeri ve önemi konusu, yapılacak ilk Çalıştay’da ele alınarak etraflıca tartışılmalıdır.
MADDE 4.
Üniversitelerde, 4 yıllık lisans düzeyinde okutulan Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümleri açılmalıdır.
MADDE 5.
1. Sempozyum çalışmalarına devam edilmelidir ve 2. Türkiye Avcılık ve Yaban Hayatı Sempozyumu, 2009 yılında da yapılmalıdır.
2. Sempozyumlarda varılan kararları uygulamaya koyabilmek için, gerekli ara çalışmalar (workshoplar – çalıştaylar) yapılmalıdır.
MADDE 6.
Avcılık örgütleri, av-yaban hayatı yönetiminde etkin bir şekilde yer alabilmek amacıyla "Kamu Yararına Çalışan Sivil Toplum Kuruluşu" statüsü kazanabilmek için çalışmalıdır. Avcılık örgütleri, kamu yararına çalışan kuruşlar haline gelebilmeleri amacıyla, "Çerçeve Tüzük" düzenlemesi yapmalıdır.
MADDE 7.
"Çağdaş Avcılık Örgütlenmesi" başlığı altında sunumlar ve tartışmalar yapılmış, ancak bir fikir birliğine varılamamıştır. Bu konu, yapılacak çalıştaylarda tüm taraflarca ele alınmalı ve tartışılmalıdır.
MADDE 8.
1. Günümüzde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan "Doğaya Yaban Hayvanı Yerleştirme" çalışmalarında başarı sağlanabilmesi için, bu konuda çalışma yapan üniversite ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine gidilmesi gerekir.
2. Daire tarafından, Doğaya Yaban Hayvanı Yerleştirme çalışmalarında kullanılmak üzere, konusunda ilgili akademisyen ve STK’larla işbirliği içerisinde, hayvan türlerine göre ayrı ayrı çalışılmış, biyolojik, ekolojik ve toplumsal unsurları göz önüne alan kapsamlı bir "Doğaya Yaban Hayvanı Yerleştirme Çalışmalarına Dair Yönerge" düzenlenmelidir.
3. İlgili yönerge temel alınarak, yerleştirme çalışmalarına istekli avcı kuruluşu ve diğer kuruluşlarla işbirliği geliştirilmeli ve yerleştirme çalışmalarına hız verilmelidir.
MADDE 9.
1. Ülkemizdeki habitat kayıplarının önlenmesi ve bozulan habitatların restorasyonu, rehabilitasyonu ve geliştirilmesi amacıyla avcılık örgütleri ile kamu kuruluşları ve bu konuda çalışma yapan tüm çevre örgütleri ile ilişkiler geliştirilmeli, ortak çalışmalara katılım sağlanmalıdır.
2. Özellikle sulak alanların korunması ve geri kazanımı konusunda siyasal karar mekanizmalarını etkilemek üzere çalışmalar yapılmalıdır.
MADDE 10.
1. Tarımsal alanlarda kullanılan ilaçların, yaban hayatına ve yaban hayvanlarına olası zararlarını ortaya koyan ve vurgulayan bilimsel çalışmaların yapılabilmesi amacıyla, üniversiteler ile avcı örgütleri ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği sağlanmalı, bu konuda raporlar ortaya konmalı ve gerek mevcut Avcılık ve Yaban Hayatı Dairesine, gerekse Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili dairelerine sunularak bu konuda karar alınmasına etki edilmelidir.
2. Avcılık ve avcılıkla ilgili diğer malzeme üretim ve satışını yapan özel sektör firmaları, avcılık toplumu ile sosyal ilişki geliştirilmek için çaba göstermeli ve etkinliklere katılımda bulunmalıdır. Özellikle, çocukların ve gençlerin yaban hayatı ile tanıştırılması ve yaban hayatı ile ilişkilerin özendirilmesi amacıyla tanıtım, kamp, eğitim gibi doğada gerçekleştirilen etkinlikler düzenlenmeli ve ayrıca ileri yaşından dolayı avcılıktan kopmuş olanların da avcılığa kazandırılması konusunda etkinliklere önayak olunmalı ve desteklenmelidir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Konuya Bir Cevap Yazın

  • 14 Kayıtlı Üye
  • 66282 Konu
  • 157 Cevap
  • Son Üye: aile